​​Vidya Vaibhav Public School

​                                                                                   Recognised by Govt. of Karnataka

WORKSHEETS

01-05-2020

PREKGYOUTUBELINK.docx

IK1YOUTUBELINK.docx

IK2GKWS1.pdf

GRADE1SCIWS1.pdf

GRADE2SCIWS1.pdf

GRADE3SCIWS1.pdf

GRADE4SCIWS1.pdf

GRADE5SCIWS1.pdf

GRADE6SCIWS1.pdf

GRADE7SCIWS1.pdf

GRADE8SCIWS1.pdf

GRADE9SCIWS1.pdf


02-05-2020

PREKHEALTHTALK.docx

IK1HEALTHTALKS.docx

IK2KANWSVIDEO.docx

GRADE1KANWS1.pdf 

GRADE1KANWS1PAGE2.pdf

GRADE2KANWS1.pdf

GRADE3KANWS1.pdf

GRADE4KANWS1.pdf

GRADE5KANWS1.pdf

GRADE6KANWS1.pdf

GRADE7KANWS1.pdf

GRADE8KANWS1.pdf

GRADE9KANWS1.pdf


03-05-2020

GRADE1COMWS1.pdf

GRADE2COMWS1.pdf

GRADE3COMWS1.pdf

GRADE4COMWS1.pdf

GRADE5COMWS1.pdf

GRADE6COMWS1.pdf

GRADE7COMPWS1.pdf


04-05-2020

PREKENGYOUTUBELINK.docx

IK1ENGYOUTUBELINK.docx

IK2ENGYOUTUBELINK.docx

GRADE1ENGWS1.pdf

GRADE2ENGWS1.pdf

GRADE3ENGYOUTUBELINK.docx

GRADE3ENG2WS1.pdf

GRADE4ENGWS1.pdf

GRADE5ENGWS1.pdf

GRADR6ENG1&2WS1.pdf

GRADE7ENG1&2WS1.pdf

GRADE8ENG1&2WS1.pdf

GRADE9ENG1&2WS1.pdf


05-05-2020

PREKMATYOUTUBELINK.docx

IK1MATYOUTUBELINK.docx

IK2MATYOUTUBELINK.docx

GRADE1MATWS1.pdf

GRADE2MATWS1.pdf

GRADE3MATWS1.pdf

GRADE4MATWS1.pdf

GRADE5MATWS1.pdf

GRADE6MATWS1.pdf

GRADE7MATWS1.pdf

GRADE8MATWS1.pdf

GRADE9MATWS1.pdf


06-05-2020

PREKRHYYOUTUBELINK.docx

IK1RHYYOUTUBELINK.docx

IK2RHYYOUTUBELINK.docx

IK2STORYYOUTUBELINK.docx

GRADE1SOCWS1.pdf

GRADE2SOCWS1.pdf

GRADE3SOCWS1.pdf

GRADE4SOCWS1.pdf

GRADE5SOCWS1.pdf

GRADE6SOCWS1.pdf

GRADE7SOCWS1.pdf

GRADE8SOCWS1.pdf

GRADE9SOCWS1.pdf


​07-05-2020

PREKSTORYVID1YOUTUBELINK.docx

IK1STORYVID1YOUTUBELINK.docx

IK2HINVID1YOUTUBELINK.docx

GRADE1HINWS1.pdf

GRADE2HINWS1.pdf

GRADE3HINWS1.pdf

GRADE4HINWS1.pdf

GRADE5HINWS1.pdf

GRADE6HINWS1.pdf

GRADE7HINWS1.pdf

GRADE8HINWS1.pdf

GRADE9HINWS1.pdf


08-05-2020

IK2GKAK1.pdf

GRADE1SCIAK1.pdf

GRADE2SCIAK1.pdf

GRADE3SCIAK1.pdf

GRADE4SCIAK1.pdf

GRADE5SCIAK1.pdf

GRADE6SCIAK1.pdf

GRADE7SCIAK1.pdf

GRADE8SCIAK1.pdf

GRADE9SCIAK1.pdf

PREGKVID1YOUTUBELINK.docx

IK1GKVID1YOUTUBELINK.docx

IK2GKWS2.pdf

GRADE1SCIWS2.pdf

GRADE2SCIWS2.pdf

GRADE3SCIWS2.pdf

GRADE4SCIWS2.pdf

GRADE5SCIWS2.pdf

GRADE6SCIWS2.pdf

GRADE7SCIWS2.pdf

GRADE8SCIWS2.pdf

GRADE9SCIWS2.pdf


09-05-2020

GRADE1KANAK1.pdf

GRADE2KANAK1.pdf

GRADE3KANAK1.pdf

GRADE4KANAK1.pdf

GRADE5KANAK1.pdf

GRADE6KANAK1.pdf

GRADE7KANAK1.pdf

GRADE8KANAK1.pdf

GRADE9KANAK1.pdf

PREKARTWS2.pdf

IK1ARTWS2.pdf

IK2ARTWS2.pdf

PREKHEALTHTALKVIDEO2YOUTUBELINK.docx

IK1HEALTHTALKVIDEO2YOUTUBELINK.docx

IK2KANVID2YOUTUBELINK.docx

GRADE1ACWS1YOUTUBELINK.docx

GRADE2ACWS1YOUTUBELINK.docx

GRADE3ACWS1YOUTUBELINK.docx

GRADE4ACWS1YOUTUBELINK.docx

GRADE5ACWS1YOUTUBELINK.docx

GRADE1KANWS2.pdf

GRADE2KANWS2.pdf

GRADE3KANWS2.pdf

GRADE4KANWS2.pdf

GRADE5KANWS2.pdf

GRADE6KANWS2.pdf

GRADE7KANWS2.pdf

GRADE8KANWS2.pdf

GRADE9KANWS2.pdf


10-05-2020

GRADE1COMAK1.pdf

GRADE2COMAK1.pdf

GRADE3COMAK1.pdf

GRADE4COMAK1.pdf

GRADE5COMAK1.pdf

GRADE6COMAK1.pdf

GRADE7COMAK1.pdf

IK2EVSVID2YOUTUBELINK.docx

IK2NOTVID2YOUTUBELINK.docx

GRADE1COMWS2.pdf

GRADE2COMWS2.pdf

GRADE3COMWS2.pdf

GRADE4COMWS2.pdf

GRADE5COMWS2.pdf

GRADE6COMWS2.pdf

GRADE7COMWS2.pdf

GRADE6ACWS1YOUTUBELINK.docx

GRADE7ACWS1YOUTUBELINK.docx

GRADE8ACWS1YOUTUBELINK.docx

GRADE9ACWS1YOUTUBELINK.docx


11-05-2020

GRADE1ENGAK1.pdf

GRADE2ENGAK1.pdf

GRADE3ENG2AK1.pdf

GRADE4ENGAK1.pdf

GRADE5ENGAK1.pdf

GRADE6ENG1AK1.pdf

GRADE6ENG2AK1.pdf

GRADE7ENG1AK1.pdf

GRADE7ENG2AK1.pdf

GRADE8ENG1AK1.pdf

GRADE8ENG2AK1.pdf

GRADE9ENG1AK1.pdf

GRADE9ENG2AK1.pdf

PREKENGVID2YOUTUBELINK.docx

IK1ENGVID2YOUTUBELINK.docx

IK2ENGVID2YOUTUBELINK.docx

GRADE3ENG1WS2YOUTUBELINK.docx

GRADE1ENGWS2.pdf

GRADE2ENGWS2.pdf

GRADE3ENG2WS2.pdf

GRADE4ENGWS2.pdf

GRADE5ENGWS2.pdf

GRADE6ENG1WS2.pdf

GRADE6ENG2WS2.pdf

GRADE7ENG1WS2.pdf

GRADE7ENG2WS2.pdf

GRADE8ENG1WS2.pdf

GRADE8ENG2WS2.pdf

GRADE9ENG1WS2.pdf

GRADE9ENG2WS2.pdf

 

12-05-2020

GRADE1MATAK1.pdf

GRADE2MATAK1.pdf

GRADE3MATAK1.pdf

GRADE4MATAK1.pdf

GRADE5MATAK1.pdf

GRADE6MATAK1.pdf

GRADE7MATAK1.pdf

GRADE8MATAK1.pdf

GRADE9MATAK1.pdf

PREKMATVID2YOUTUBELINK.docx

IK1MATVID2YOUTUBELINK.docx

IK2MATVID2YOUTUBELINK.docx

GRADE1MATWS2.pdf

GRADE2MATWS2.pdf

GRADE3MATWS2.pdf

GRADE4MATWS2.pdf

GRADE5MATWS2.pdf

GRADE6MATWS2.pdf

GRADE7MATWS2.pdf

GRADE8MATWS2.pdf

GRADE9MATWS2.pdf


13-05-2020

GRADE1SOCAK1.pdf

GRADE2SOCAK1.pdf

GRADE3SOCAK1.pdf

GRADE4SOCAK1.pdf

GRADE5SOCAK1.pdf

GRADE6SOCAK1.pdf

GRADE7SOCAK1.pdf

GRADE8SOCAK1.pdf

GRADE9SOCAK1.pdf

PREK RHYMES WORKSHEET2.docx

IK1RYHMESWORKSHEET2.docx

IK2RHYMESWORKSHEET2.docx

IK2ENGREADERWORKSHEET1.docx

GRADE1SOCWS2.pdf

GRADE2SOCWS2.pdf

GRADE3SOCWS2.pdf

GRADE4SOCWS2.pdf

GRADE5SOCWS2.pdf

GRADE6SOCWS2.pdf

GRADE7SOCWS2.pdf

GRADE8SOCWS2.pdf

GRADE9SOCWS2.pdf


14-05-2020

GRADE1HINAK1.pdf

GRADE2HINAK1.pdf

GRADE3HINKA1.pdf

GRADE4HINKA1.pdf

GRADE5HINAK1.pdf

GRADE6HINAK1.pdf

GRADE7HINAK1.pdf

GRADE8HINAK1.pdf

GRADE9HINAK1.pdf

PREKENGREAVID1.docx

IK1ENGREADERVID1.docx

IK2HINVID2.docx

GRADE1HINWS2.pdf

GRADE2HINWS2.pdf

GRADE3HINWS2.pdf

GRADE4HINWS2.pdf

GRADE5HINWS2.pdf

GRADE6HINWS2.pdf

GRADE7HINWS2.pdf

GRADE8HINWS2.pdf

GRADE9HINWS2.pdf


15-05-2020

GRADE1SCIAK2.pdf

GRADE2SCIAK2.pdf

GRADE3SCIAK2.pdf

GRADE4SCIAK2.pdf

GRADE5SCIAK2.pdf

GRADE6SCIAK2.pdf

GRADE7SCIAK2.pdf

GRADE8SCIAK2.pdf

GRADE9SCIAK2.pdf

IK2GKAK2.pdf

PREKGKVID1.docx

IK1GKVID3.docx

IK2GKWS3.pdf

GRADE1SCIWS3.pdf

GRADE2SCIWS3.pdf

GRADE3SCIWS3.pdf

GRADE4SCIWS3.pdf

GRADE5SCIWS3.pdf

GRADE6SCIWS3.pdf

GRADE7SCIWS3.pdf

GRADE8SCIWS3.pdf

GRADE9SCIWS3.pdf


16-05-2020

GRADE1KANAK2.pdf

GRADE2KANAK2.pdf

GRADE3KANAK2.pdf

GRADE4KANAK2.pdf

GRADE5KANAK2.pdf

GRADE6KANAK2.pdf

GRADE7KANAK2.pdf

GRADE8KANAK2.pdf

GRADE9KANAK2.pdf

PREKHEALTHTALKVID3.docx

IK1HEALTHTALKVID3.docx

IK2KANVID3.docx

GRADE1ACWS2.docx

GRADE2ACWS2.docx

GRADE3ACWS2.docx

GRADE4ACWS2.docx

GRADE5ACWS2.docx

GRADE1KANWS3.pdf

GRADE2KANWS3.pdf

GRADE3KANWS3.pdf

GRADE4KANWS3.pdf

GRADE5KANWS3.pdf

GRADE6KANWS3.pdf

GRADE7KANWS3.pdf

GRADE8KANWS3.pdf

GRADE9KANWS3.pdf

 

17-05-2020

GRADE1COMAK2.pdf

GRADE2COMAK2.pdf

GRADE3COMAK2.pdf

GRADE4COMAK2.pdf

GRADE5COMAK2.pdf

GRADE6COMAK2.pdf

GRADE7COMAK2.pdf

IK2EVSVID3.docx

IK2NOTVID3.docx

GRADE6ACWS2.docx

GRADE7ACWS2.docx

GRADE8ACWS2.docx

GRADE9ACWS2.docx

GRADE1COMWS3.pdf

GRADE2COMWS3.pdf

GRADE3COMWS3.pdf

GRADE4COMWS3.pdf

GRADE5COMWS3.pdf

GRADE6COMWS3.pdf

GRADE7COMWS3.pdf

   

18-05-2020

GRADE1ENGAK2.pdf

GRADE2ENGAK2.pdf

GRADE3ENG2AK2.pdf

GRADE4ENGAK2.pdf

GRADE5ENGAK2.pdf

GRADE6ENG1AK2.pdf

GRADE6ENG2AK2.pdf

GRADE7ENG1AK2.pdf

GRADE7ENG2AK2.pdf

GRADE8ENG1AK2.pdf

GRADE8ENG2AK2.pdf

GRADE9ENG1AK2.pdf

GRADE9ENG2AK2.pdf

PREKENGVID3.docx

IK1ENGVID3.docx

IK2ENGVID3.docx

GRADE3ENG1WS3.docx

GRADE1ENGWS3.pdf

GRADE2ENGWS3.pdf

GRADE3ENG2WS3.pdf

GRADE4ENGWS3.pdf

GRADE5ENGWS3.pdf

GRADE6ENG1WS3.pdf

GRADE6ENG2WS3.pdf

GRADE7ENG1WS3.pdf

GRADE7ENG2WS3.pdf

GRADE8ENG1WS3.pdf

GRADE8ENG2WS3.pdf

GRADE9ENG1WS3.pdf

GRADE9ENG2WS3.pdf19-05-2020

GRADE1MATAK2.pdf

GRADE2MATAK2.pdf

GRADE3MATAK2.pdf

GRADE4MATAK2.pdf

GRADE5MATAK2.pdf

GRADE6MATAK2.pdf

GRADE7MATAK2.pdf

GRADE8MATAK2.pdf

GRADE9MATAK2.pdf

PREKMATVID.docx

IK1MATVID3.docx

IK2MATVID3.docx

GRADE1MATWS3.pdf

GRADE2MATWS3.pdf

GRADE3MATWS3.pdf

GRADE4MATWS3.pdf

GRADE5MATWS3.pdf

GRADE6MATWS3.pdf

GRADE7MATWS3.pdf

GRADE8MATWS3.pdf

GRADE9MATWS3.pdf


20-05-2020

GRADE1SOCAK2.pdf

GRADE2SOCAK2.pdf

GRADE3SOCAK2.pdf

GRADE4SOCAK2.pdf

GRADE5SOCAK2.pdf

GRADE6SOCAK2.pdf

GRADE7SOCAK2.pdf

GRADE8SOCAK2.pdf

GRADE9SOCAK2.pdf

PREKRHYVID.docx

IK1RHYVID3.docx

IK2RHYVID3.docx

IK2STORYVID2.docx

GRADE1SOCWS3.pdf

GRADE2SOCWS3.pdf

GRADE3SOCWS3.pdf

GRADE4SOCWS3.pdf

GRADE5SOCWS3.pdf

GRADE6SOCWS3.pdf

GRADE7SOCWS3.pdf

GRADE8SOCWS3.pdf

GRADE9SOCWS3.pdf


21-05-2020

GRADE1HINAK2.pdf

GRADE2HINAK2.pdf

GRADE3HINAK2.pdf

GRADE4HINAK2.pdf

GRADE5HINAK2.pdf

GRADE6HINAK2.pdf

GRADE7HINAK2.pdf

GRADE8HINAK2.pdf

GRADE9HINAK2.pdf

PREKSTORYVID2.docx

IK1STORYVID2.docx

IK2HINVID3.docx

GRADE1HINWS3.pdf

GRADE2HINWS3.pdf

GRADE3HINWS3.pdf

GRADE4HINWS3.pdf

GRADE5HINWS3.pdf

GRADE6HINWS3.pdf

GRADE7HINWS3.pdf

GRADE8HINWS3.pdf

GRADE9HINWS3.pdf


22-05-2020

IK2GKAK3.pdf

GRADE1SCIAK3.pdf

GRADE2SCIAK3.pdf

GRADE3SCIAK3.pdf

GRADE4SCIAK3.pdf

GRADE5SCIAK3.pdf

GRADE6SCIAK3.pdf

GRADE7SCIAK3.pdf

GRADE8SCIAK3.pdf

GRADE9SCIAK3.pdf

PREKGKVID4.docx

IK1GKVID4.docx

IK2GKWS4.pdf

GRADE1SCIWS4.pdf

GRADE2SCIWS4.pdf

GRADE3SCIWS4.pdf

GRADE4SCIWS4.pdf

GRADE5SCIWS4.pdf

GRADE6SCIWS4.pdf

GRADE7SCIWS4.pdf

GRADE8SCIWS4.pdf

GRADE9SCIWS4.pdf


23-05-2020

GRADE1KANAK3.pdf

GRADE2KANAK3.pdf

GRADE3KANAK3.pdf

GRADE4KANAK3.pdf

GRADE5KANAK3.pdf

GRADE6KANAK3.pdf

GRADE7KANAK3.pdf

GRADE8KANAK3.pdf

GRADE9KANAK3.pdf

PREKACVID.docx

PREKHEALTHTALKVID4.mp4

IK1ACVID4.docx

IK1HEALTHTALKVID4.docx

IK2ACVID4.docx

IK2KANVID4.docx

GRADE1ACWS3.docx

GRADE2ACWS3.docx

GRADE3ACWS3.docx

GRADE4ACWS3.docx

GRADE5ACWS3.docx

GRADE1KANWS4.pdf

GRADE2KANWS4.pdf

GRADE3KANWS4.pdf

GRADE4KANWS4.pdf

GRADE5KANWS4.pdf

GRADE6KANWS4.pdf

GRADE7KANWS4.pdf

GRADE8KANWS4.pdf

GRADE9KANWS4.pdf


24-05-2020

GRADE1COMAK3.pdf

GRADE2COMAK3.pdf

GRADE3COMAK3.pdf

GRADE4COMAK3.pdf

GRADE5COMAK3.pdf

GRADE6COMAK3.pdf

GRADE7COMAK3.pdf

IK2EVSVID4.docx

IK2NOTVID4.docx

GRADE6ACWS3.docx

GRADE7ACWS3.docx

GRADE8ACWS.docx

GRADE9ACWS3.docx

GRADE1COMWS4.pdf

GRADE2COMWS4.pdf

GRADE3COMWS4.pdf

GRADE4COMWS4.pdf

GRADE5COMWS4.pdf

GRADE6COMWS4.pdf

GRADE7COMWS4.pdf


25-05-2020

GRADE1ENGAK3.pdf

GRADE2ENGAK3.pdf

GRADE3ENG2AK3.pdf

GRADE4ENGAK3.pdf

GRADE5ENGAK3.pdf

GRADE6ENG1AK3.pdf

GRADE6ENG2AK3.pdf

GRADE7ENG1AK3.pdf

GRADE7ENG2AK3.pdf

GRADE8ENG1AK3.pdf

GRADE8ENG2AK3.pdf

GRADE9ENG1AK3.pdf

GRADE9ENG2AK3.pdf

PREKENGVID4.docx

IK1ENGVID4.docx

IK2ENGVID4.docx

GRADE1ENGWS4.pdf

GRADE2ENGWS4.pdf

GRADE3ENG2WS4.pdf

GRADE4ENGWS4.pdf

GRADE5ENGWS4.pdf

GRADE6ENG1WS4.pdf

GRADE6ENG2WS4.pdf

GRADE7ENG1WS4.pdf

GRADE7ENG2WS4.pdf

GRADE8ENG1WS4.pdf

GRADE8ENG2WS4.pdf

GRADE9ENG1WS4.pdf

GRADE9ENG2WS4.pdf


26-05-2020

GRADE1MATAK3.pdf

GRADE2MATAK3.pdf

GRADE3MATAK3.pdf

GRADE4MATAK3.pdf

GRADE5MATAK3.pdf

GRADE6MATAK3.pdf

GRADE7MATAK3.pdf

GRADE8MATAK3.pdf

GRADE9MATAK3.pdf

PREKMATVID.docx

IK1MATVID4.docx

IK2MATVID4.mp4

GRADE1MATWS4.pdf

GRADE2MATWS4.pdf

GRADE3MATWS4.pdf

GRADE4MATWS4.pdf

GRADE5MATWS4.pdf

GRADE6MATWS4.pdf

GRADE7MATWS4.pdf

GRADE8MATWS4.pdf

GRADE9MATWS4.pdf


27-05-2020

GRADE1SOCAK3.pdf

GRADE2SOCAK3.pdf

GRADE3SOCAK3.pdf

GRADE4SOCAK3.pdf

GRADE5SOCAK3.pdf

GRADE6SOCAK3.pdf

GRADE7SOCAK3.pdf

GRADE8SOCAK3.pdf

GRADE9SOCAK3.pdf

PREKRHYVID4.docx

IK1RHYVID4.docx

IK2ENGREADERVID.docx

IK2RHYVID4.docx

GRADE1SOCWS4.pdf

GRADE2SOCWS4.pdf

GRADE3SOCWS4.pdf

GRADE4SOCWS4.pdf

GRADE5SOCWS4.pdf

GRADE6SOCWS4.pdf

GRADE7SOCWS4.pdf

GRADE8SOCWS4.pdf

GRADE9SOCWS4.pdf


28-05-2020

GRADE1HINAK3.pdf

GRADE2HINAK3.pdf

GRADE3HINAK3.pdf

GRADE4HINAK3.pdf

GRADE5HINAK3.pdf

GRADE6HINAK3.pdf

GRADE7HINAK3.pdf

GRADE8HINAK3.pdf

GRADE9HINAK3.pdf

PREKENGREAVID2.docx

IK1ENGREADERVID2.docx

IK2HINVID4.docx

GRADE1HINWS4.pdf

GRADE2HINWS4.pdf

GRADE3HINWS4.pdf

GRADE4HINWS4.pdf

GRADE5HINWS4.pdf

GRADE6HINWS4.pdf

GRADE7HINWS4.pdf

GRADE8HINWS4.pdf

GRADE9HINWS4.pdf

29-05-2020

IK2GKAK4.pdf

IK2GKAK5.pdf

GRADE1SCIAK4.pdf

GRADE2SCIAK4.pdf

GRADE3SCIAK4.pdf

GRADE4SCIAK4.pdf

GRADE5SCIAK4.pdf

GRADE6SCIAK4.pdf

GRADE7SCIAK4.pdf

GRADE8SCIAK4.pdf

GRADE9SCIAK4.pdf

PREKGKVID5.docx

IK1GKVID5.docx

IK2GKWS5.pdf

GRADE1SCIWS5.pdf

GRADE2SCIWS5.pdf

GRADE3SCIWS5.pdf

GRADE4SCIWS5.pdf

GRADE5SCIWS5.pdf

GRADE6SCIWS5.pdf

GRADE7SCIWS5.pdf

GRADE8SCIWS5.pdf

GRADE9SCIWS5.pdf


30-05-2020

GRADE1KANAK4.pdf

GRADE2KANAK4.pdf

GRADE3KANAK4.pdf

GRADE4KANAK4.pdf

GRADE5KANAK4.pdf

GRADE6KANAK4.pdf

GRADE7KANAK4.pdf

GRADE8KANAK4.pdf

GRADE9KANAK4.pdf

PREKHEALTHTALKVID5.docx

PREKACVID5.docx

IK1HEALTHTALKVID5.docx

IK1ACVID5.docx

IK2KANVID5.docx

IK2ACVID5.docx

GRADE1ACWS4.docx

GRADE2ACWS4.docx

GRADE3ACWS4.docx

GRADE4ACWS4.docx

GRADE5ACWS4.docx

GRADE1KANWS5.pdf

GRADE2KANWS5.pdf

GRADE3KANWS5.pdf

GRADE4KANWS5.pdf

GRADE5KANWS5.pdf

GRADE6KANWS5.pdf

GRADE7KANWS5.pdf

GRADE8KANWS5.pdf

GRADE9KANWS5.pdf


31-05-2020

GRADE1COMAK4.pdf

GRADE2COMAK4.pdf

GRADE3COMAK4.pdf

GRADE4COMAK4.pdf

GRADE5COMAK4.pdf

GRADE6COMAK4.pdf

IK2NOTVID5.docx

GRADE6ACWS4.docx

GRADE7ACWS4.docx

GRADE8ACWS4.docx

GRADE9ACWS4.docx

GRADE1COMWS5.pdf

GRADE2COMWS5.pdf

GRADE3COMWS5.pdf

GRADE4COMWS5.pdf

GRADE5COMWS5.pdf

GRADE6COMWS5.pdf

GRADE7COMWS5.pdf