​​Vidya Vaibhav Public School

​                                                                                   Recognised by Govt. of Karnataka